KQ2E : ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀3.2, 1/4 ทองเหลือง
  1,273.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀3.2, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,369.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  952.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  1,016.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/4 ทองเหลือง
  952.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,059.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  727.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  791.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  727.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  984.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 3/8 ทองเหลือง
  866.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,134.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  1,102.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  930.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,209.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  898.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,177.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  572.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  754.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  759.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  829.25 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  930.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  727.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  968.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  2,022.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  2,198.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  2,022.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  2,198.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 109,659