KQ2E : ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀3.2, 1/4 ทองเหลือง
  1,071.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀3.2, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,152.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  80.10 ฿

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  52.88 ฿
  85.50 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/4 ทองเหลือง
  49.89 ฿
  80.10 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀4, 1/4 ชุบนิเกิล
  891.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  38.07 ฿
  61.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  41.19 ฿
  66.60 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  38.20 ฿
  61.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  51.39 ฿
  82.80 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 3/8 ทองเหลือง
  45.29 ฿
  72.90 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀6, 3/8 ชุบนิเกิล
  954.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  86.40 ฿
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  92.70 ฿
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  48.90 ฿
  78.30 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  63.08 ฿
  101.70 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  46.78 ฿
  75.60 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  61.59 ฿
  99.00 ฿  (-38%)

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  60.10 ฿
  96.30 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  78.88 ฿
  126.90 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  60.59 ฿
  97.20 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  79.39 ฿
  127.80 ฿  (-38%)

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  86.48 ฿
  139.50 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  130.49 ฿
  156.60 ฿  (-17%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  76.40 ฿
  122.40 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  814.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  1,701.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  230.11 ฿
  369.90 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  211.77 ฿
  340.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง เกลียวใน ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,849.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 40,649