KQ2W : ข้อต่องอ แบบน็อตยาว

⌀2

⌀2

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀2, M3 x 0.5
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀2, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  749.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀2, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, M3 x 0.5
  1,316.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, 1/8 ทองเหลือง
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, 1/8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, 1/4 ทองเหลือง
  1,177.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀3.2, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,241.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, M3 x 0.5 ทองเหลือง
  1,316.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, 1/4 ทองเหลือง
  941.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀4, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,016.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  663.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  631.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  791.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,048.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 3/8 ทองเหลือง
  1,358.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀6, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,498.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  1,465.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  1,102.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  920.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,198.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  1,209.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,572.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  700.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  786.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  604.55 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  802.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 1/2 ทองเหลือง
  898.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀10, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,053.95 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 1/4 ทองเหลือง
  732.95 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 1/4 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  743.65 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  834.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  920.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,075.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 1/4 ทองเหลือง
  807.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 1/4 ชุบนิเกิล
  893.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  1,080.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,337.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  1,144.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอ แบบน็อตยาว ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,471.25 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 99,644