KQ2H : ข้อต่อตรงต่างขนาด

KQ2H : ข้อต่อตรง ต่างขนาด

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀2 , (b) ⌀3.2
  695.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀2 , (b) ⌀4
  652.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀3.2 , (b) ⌀4
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀3.2 , (b) ⌀6
  652.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀4 , (b) ⌀6
  652.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀6 , (b) ⌀8
  556.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀8 , (b) ⌀10
  716.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀10 , (b) ⌀12
  390.55 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (a) ⌀12 , (b) ⌀16
  663.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 109,663