KQ2U : ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด

KQ2U : ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀2 , (b) ⌀3.2
  1,091.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀2 , (b) ⌀4
  1,241.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀3.2 , (b) ⌀4
  834.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀4 , (b) ⌀6
  920.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀6 , (b) ⌀8
  802.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀8 , (b) ⌀10
  952.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀10 , (b) ⌀12
  572.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อยูเนี่ยนสามทาง Y ต่างขนาด KQ2U (a) ⌀12 , (b) ⌀16
  1,342.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 109,664