KQ2S : ข้อต่อลมตรงหกเหลี่ยมตัวผู้

 

⌀2

⌀2

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀2, M3 x 0.5
  567.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M3 x 0.5
  759.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  460.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M3 x 0.5
  759.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  374.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  481.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M6 x 1.0 ทองเหลือง
  406.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M6 x 1.0 ชุบนิเกิล
  524.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  342.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  438.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  385.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M6 x1.0 ทองเหลือง
  406.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M6 x 1.0 ชุบนิเกิล
  524.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  363.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  470.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  460.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  588.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  481.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  502.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  620.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  567.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  749.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/8 ทองเหลือง
  315.65 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/8 ชุบนิเกิล
  406.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  294.25 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  390.55 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  315.65 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  406.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/2 ทองเหลือง
  385.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/2 ชุบนิเกิล
  508.25 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/4 ทองเหลือง
  369.15 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/4 ชุบนิเกิล
  476.15 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  449.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  486.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  411.95 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  545.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/4 ทองเหลือง
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/4 ชุบนิเกิล
  545.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  663.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  470.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  647.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 110,400