KQ2S : ข้อต่อลมตรงหกเหลี่ยมตัวผู้

 

⌀2

⌀2

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀2, M3 x 0.5
  47.70 ฿

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M3 x 0.5
  63.90 ฿

   

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  387.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ ⌀3.2, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  260.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M3 x 0.5
  63.90 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  31.50 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  40.50 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M6 x 1.0 ทองเหลือง
  34.20 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, M6 x 1.0 ชุบนิเกิล
  44.10 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  28.80 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  22.96 ฿
  36.90 ฿  (-38%)

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  32.40 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  26.01 ฿
  41.40 ฿  (-37%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M6 x1.0 ทองเหลือง
  21.40 ฿
  34.20 ฿  (-37%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, M6 x 1.0 ชุบนิเกิล
  44.10 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  18.79 ฿
  30.60 ฿  (-39%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  24.39 ฿
  39.60 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  23.89 ฿
  38.70 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  30.49 ฿
  49.50 ฿  (-38%)

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  25.51 ฿
  40.50 ฿  (-37%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  42.30 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  26.01 ฿
  41.40 ฿  (-37%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  32.60 ฿
  52.20 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  29.49 ฿
  47.70 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  39.19 ฿
  63.00 ฿  (-38%)

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/8 ทองเหลือง
  53.10 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/8 ชุบนิเกิล
  42.80 ฿
  68.40 ฿  (-37%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  30.49 ฿
  49.50 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  65.70 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  33.10 ฿
  53.10 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  57.00 ฿
  68.40 ฿  (-17%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/2 ทองเหลือง
  40.19 ฿
  64.80 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀10, 1/2 ชุบนิเกิล
  71.25 ฿
  85.50 ฿  (-17%)

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/4 ทองเหลือง
  62.10 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/4 ชุบนิเกิล
  80.10 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  46.78 ฿
  75.60 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  50.89 ฿
  81.90 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  69.30 ฿
 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  76.50 ฿
  91.80 ฿  (-17%)

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/4 ทองเหลือง
  414.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/4 ชุบนิเกิล
  459.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  81.00 ฿
  97.20 ฿  (-17%)

   

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  558.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  49.27 ฿
  79.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2S ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  544.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 40,651