KQ2Y : ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที

 

⌀2

⌀2

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀2, M3x0.5 ทองเหลือง
  1,433.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀2, M5x0.8 ทองเหลือง
  1,391.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀2, M5x0.8 ชุบนิเกิล
  1,423.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, M3x0.5 ทองเหลือง
  1,198.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, M5x0.8 ทองเหลือง
  898.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, M5x0.8 ชุบนิเกิล
  941.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, 1/8 ทองเหลือง
  781.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, 1/8 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, 1/4 ทองเหลือง
  909.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀3.2, 1/4 ชุบนิเกิล
  973.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, M3x0.5 ทองเหลือง
  1,198.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, M5x0.8 ทองเหลือง
  898.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, M5x0.8 ชุบนิเกิล
  941.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, M6x1.0 ทองเหลือง
  941.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, M6x1.0 ชุบนิเกิล
  973.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  663.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  1,251.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, 1/4 ทองเหลือง
  1,273.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀4, 1/4 ชุบนิเกิล
  973.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, M5x0.8 ทองเหลือง
  995.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, M5x0.8 ชุบนิเกิล
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, M6x1.0 ทองเหลือง
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, M6x1.0 ชุบนิเกิล
  1,070.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  856.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  802.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 3/8 ทองเหลือง
  1,465.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀6, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,134.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  1,016.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  1,048.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  888.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,123.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  1,123.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,230.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/8 ทองเหลือง
  909.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/8 ชุบนิเกิล
  679.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  909.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  679.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  679.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  732.95 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/2 ทองเหลือง
  1,037.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀10, 1/2 ชุบนิเกิล
  823.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 1/4 ทองเหลือง
  1,144.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 1/4 ชุบนิเกิล
  861.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  1,144.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  861.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  679.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  898.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 1/4 ทองเหลือง
  1,374.95 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 1/4 ชุบนิเกิล
  1,514.05 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  1,942.05 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,514.05 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  1,963.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อสามทาง เกลียว รูปตัวที ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,551.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 106,551