KQ2V : ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้

⌀4

⌀4

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀4, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  63.90 ฿

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀4, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  41.19 ฿
  66.60 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  59.40 ฿

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀4, 1/8 ชุบนิเกิล
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, M5 x 0.8 ทองเหลือง
  66.60 ฿
 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, M5 x 0.8 ชุบนิเกิล
  43.80 ฿
  70.20 ฿  (-38%)
 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  33.10 ฿
  53.10 ฿  (-38%)
 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, 1/8 ชุบนิเกิล
  40.69 ฿
  65.70 ฿  (-38%)
 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  37.70 ฿
  60.30 ฿  (-37%)
 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀6, 1/4 ชุบนิเกิล
  64.50 ฿
  77.40 ฿  (-17%)

⌀8

⌀8

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  77.40 ฿

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 1/8 ชุบนิเกิล
  51.39 ฿
  82.80 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  81.90 ฿

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 1/4 ชุบนิเกิล
  900.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  65.25 ฿
  78.30 ฿  (-17%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀8, 3/8 ชุบนิเกิล
  104.40 ฿

   

⌀10

⌀10

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  57.99 ฿
  93.60 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀10, 1/4 ชุบนิเกิล
  513.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  60.59 ฿
  97.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀10, 3/8 ชุบนิเกิล
  108.90 ฿

   

⌀12

⌀12

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  66.19 ฿
  106.20 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀12, 3/8 ชุบนิเกิล
  706.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  108.00 ฿
  129.60 ฿  (-17%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀12, 1/2 ชุบนิเกิล
  733.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀16

⌀16

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀16, 3/8 ทองเหลือง
  227.99 ฿
  273.60 ฿  (-17%)

   

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀16, 3/8 ชุบนิเกิล
  1,543.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀16, 1/2 ทองเหลือง
  1,399.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัล ตัวผู้ ⌀16, 1/2 ชุบนิเกิล
  1,633.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 40,654