KQ2Z : ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀4, M5x0.8 ทองเหลือง
  1,027.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀4, M5x0.8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,059.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀4, 1/8 ทองเหลือง
  866.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀4, 1/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,112.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 1/8 ทองเหลือง
  1,037.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 1/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,112.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 1/4 ทองเหลือง
  1,348.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 1/4 ชุบนิกเกิ้ล
  1,455.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 3/8 ทองเหลือง
  1,808.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀6, 3/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,936.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 1/8 ทองเหลือง
  1,251.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 1/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,316.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 1/4 ทองเหลือง
  1,123.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 1/4 ชุบนิกเกิ้ล
  1,455.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 3/8 ทองเหลือง
  1,808.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀8, 3/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,936.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀10, 1/4 ทองเหลือง
  775.75 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀10, 1/4 ชุบนิกเกิ้ล
  845.30 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀10, 3/8 ทองเหลือง
  754.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀10, 3/8 ชุบนิกเกิ้ล
  968.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀12, 3/8 ทองเหลือง
  973.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀12, 3/8 ชุบนิกเกิ้ล
  1,064.65 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀12, 1/2 ทองเหลือง
  1,128.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อลม 2 ทาง เสียบสาย-เกลียว ⌀12, 1/2 ชุบนิกเกิ้ล
  1,235.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 109,664